СУДАЛГАА

Хайлтын хэсэг
x Нийт 86 мөр мэдээ байна.
Он Судалгааны нэр Судалгааны төрөл
Үзэх
Татах
1 2011 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
2 2013 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
3 2014 Хөдөлмөр эрхлэлт дэх бүтээмжийн нөлөөллийн шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
4 2014 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
5 2014 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
6 2014 Монголын эдийн засгийн олон секторт загвар Хөдөлмөрийн зах зээл
7 2014 Нүүрсний салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн төлөв байдлын судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
8 2014 Medium to long-term labor supply-demand forecast Хөдөлмөрийн зах зээл
9 2014 Албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн бүтэц, төлөв байдлын судалгаа - 2013 Хөдөлмөрийн зах зээл
10 2014 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2012-2013 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
11 2014 Жендэрийн шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
12 2014 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
13 2014 Дунд ба урт хугацааны хөдөлмөрийн эрэлт, нийлүүлэлтийн таамаглал Хөдөлмөрийн зах зээл
14 2015 Хөдөлмөр эрхлэлтийн тогтвортой байдлын судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
15 2015 Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 95-р конвенцид нэгдэн орох боломжийн шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
16 2015 Хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрийн төлөв байдал хэрэгжилтийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
17 2015 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2012-2013 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
18 2015 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
19 2015 Үйлдвэрлэлийн ослын шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
20 2015 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
21 2015 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
22 2015 Хөдөлмөрийн толь бичиг Хөдөлмөрийн зах зээл
23 2015 Мянганы сорилын сангийн техник, мэргэжлийн боловсролын төслийн хүрээнд хийгдсэн хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа - Хэсэг IIБ Барометрийн судалгааны үр дүн Хөдөлмөрийн зах зээл
24 2015 Хөдөлмөрийн маргааны шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
25 2015 Хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээлэл (2010-2014) Хөдөлмөрийн зах зээл
26 2016 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
27 2016 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
28 2016 ХАБЭА тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгааны тайлан Хөдөлмөрийн зах зээл
29 2017 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2015-2016 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
30 2017 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
31 2017 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
32 2017 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ Нийгмийн хамгаалал
33 2017 Ажил олгогчоос ажилтанд тавих шаардлагын судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
34 2017 Залуучуудын ажилгүйдэл, эдийн засгийн идэвхгүй байдлын судалгаа Хүн ам
35 2017 Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн шинжилгээ - Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт Нийгмийн хамгаалал
36 2018 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2017 Нийгмийн хамгаалал
37 2018 Байнгын асаргаа шаардлагатай болон тэднийг асарч буй иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээ Нийгмийн хамгаалал
38 2018 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
39 2018 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
40 2018 Малчдын аж байдлын судалгаа Нийгмийн хамгаалал
41 2018 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаанд хийсэн шинжилгээний ажил Хөдөлмөрийн зах зээл
42 2018 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа Хүн ам
43 2019 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
44 2019 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
45 2019 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2018 Нийгмийн хамгаалал
46 2019 Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт Хүн ам
47 2019 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2015-2016 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
48 2019 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдэд олгох ортопед болон тусгай хэрэгслийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ Нийгмийн хамгаалал
49 2020 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /IV улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
50 2020 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /II улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
51 2020 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2015-2016 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
52 2020 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2019 Нийгмийн хамгаалал
53 2020 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм III улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
54 2020 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
55 2020 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /III улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
56 2020 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм IV улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
57 2020 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
58 2021 Labor market bulletin I quarter Хөдөлмөрийн зах зээл
59 2021 Үр дүнтэй нийгмийн халамжийн системийн чадавх бэхжүүлэх нь Нийгмийн хамгаалал
60 2021 Building Capacity for an Effective Social Welfare System Нийгмийн хамгаалал
61 2021 The state of informal employment in Mongolia Хөдөлмөрийн зах зээл
62 2021 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
63 2021 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм III улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
64 2021 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм II улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
65 2021 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2021 Нийгмийн хамгаалал
66 2021 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2020 Нийгмийн хамгаалал
67 2021 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм I улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
68 2021 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /II улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
69 2021 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /I улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
70 2021 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /III улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
71 2021 Нийгмийн халамжийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд үзүүлэх Ковид-19 цар тахлын нөлөөллийн шинжилгээ Нийгмийн хамгаалал
72 2021 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2021-Монгол Улсын Хүн амын үзүүлэлт Нийгмийн хамгаалал
73 2021 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2021- Монгол Улсын нийгмийн даатгалын үзүүлэлт Нийгмийн хамгаалал
74 2021 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2021- Монгол Улсын нийгмийн халамжийн үзүүлэлт Нийгмийн хамгаалал
75 2021 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2021- Монгол Улсын хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдлийн үзүүлэлт Нийгмийн хамгаалал
76 2021 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
77 2021 Монгол Улсын албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдал судалгааны тайлан Хөдөлмөрийн зах зээл
78 2022 Монгол улс дахь ур чадварын эрэлт /2022 оны Барометрийн судалгааны Ур чадварын модулийн гол үр дүн/ Хөдөлмөрийн зах зээл
79 2022 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа-2022 Хөдөлмөрийн зах зээл
80 2022 Skills demand in Mongolia /Key findings from the Barometer Survey on Labor Market Demand with Additional Module on Skills Demand 2022/ Хөдөлмөрийн зах зээл
81 2022 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан нийгмийн халамжийн үр дүнг бэхжүүлэх нь: Монгол улс дахь туслах технологийн хүртээмж Нийгмийн хамгаалал
82 2022 ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙГ ТЭГШ ХАМРУУЛАН СУРГАХ ОЙЛГОЛТ, ХАНДЛАГА, НӨХЦӨЛ БОЛОМЖ” СУДАЛГАА Хүн ам
83 2022 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2022 Нийгмийн хамгаалал
84 2023 Survey on pension adequacy and expenditure of single elderlies Нийгмийн хамгаалал
85 2023 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм II улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
86 2023 Ганц бие ахмад настны тэтгэврийн зарцуулалт, хүртээмжийн судалгаа Нийгмийн хамгаалал