СУДАЛГАА

Хайлтын хэсэг
x Нийт 86 мөр мэдээ байна.
Он Судалгааны нэр Судалгааны төрөл
Үзэх
Татах
1 2021 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм II улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
2 2021 Building Capacity for an Effective Social Welfare System Нийгмийн хамгаалал
3 2021 Labor market bulletin I quarter Хөдөлмөрийн зах зээл
4 2014 Medium to long-term labor supply-demand forecast Хөдөлмөрийн зах зээл
5 2022 Skills demand in Mongolia /Key findings from the Barometer Survey on Labor Market Demand with Additional Module on Skills Demand 2022/ Хөдөлмөрийн зах зээл
6 2023 Survey on pension adequacy and expenditure of single elderlies Нийгмийн хамгаалал
7 2021 The state of informal employment in Mongolia Хөдөлмөрийн зах зээл
8 2017 Ажил олгогчоос ажилтанд тавих шаардлагын судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
9 2014 Албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн бүтэц, төлөв байдлын судалгаа - 2013 Хөдөлмөрийн зах зээл
10 2019 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдэд олгох ортопед болон тусгай хэрэгслийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ Нийгмийн хамгаалал
11 2018 Байнгын асаргаа шаардлагатай болон тэднийг асарч буй иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээ Нийгмийн хамгаалал
12 2015 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
13 2014 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
14 2016 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
15 2011 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
16 2023 Ганц бие ахмад настны тэтгэврийн зарцуулалт, хүртээмжийн судалгаа Нийгмийн хамгаалал
17 2014 Дунд ба урт хугацааны хөдөлмөрийн эрэлт, нийлүүлэлтийн таамаглал Хөдөлмөрийн зах зээл
18 2014 Жендэрийн шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
19 2017 Залуучуудын ажилгүйдэл, эдийн засгийн идэвхгүй байдлын судалгаа Хүн ам
20 2018 Малчдын аж байдлын судалгаа Нийгмийн хамгаалал
21 2022 Монгол улс дахь ур чадварын эрэлт /2022 оны Барометрийн судалгааны Ур чадварын модулийн гол үр дүн/ Хөдөлмөрийн зах зээл
22 2021 Монгол Улсын албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдал судалгааны тайлан Хөдөлмөрийн зах зээл
23 2019 Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт Хүн ам
24 2014 Монголын эдийн засгийн олон секторт загвар Хөдөлмөрийн зах зээл
25 2015 Мянганы сорилын сангийн техник, мэргэжлийн боловсролын төслийн хүрээнд хийгдсэн хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа - Хэсэг IIБ Барометрийн судалгааны үр дүн Хөдөлмөрийн зах зээл
26 2017 Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн шинжилгээ - Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт Нийгмийн хамгаалал
27 2021 Нийгмийн халамжийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд үзүүлэх Ковид-19 цар тахлын нөлөөллийн шинжилгээ Нийгмийн хамгаалал
28 2014 Нүүрсний салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн төлөв байдлын судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
29 2017 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ Нийгмийн хамгаалал
30 2015 Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 95-р конвенцид нэгдэн орох боломжийн шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
31 2018 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
32 2016 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
33 2014 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
34 2013 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
35 2015 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
36 2015 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2012-2013 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
37 2014 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2012-2013 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
38 2020 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2015-2016 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
39 2017 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2015-2016 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
40 2019 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2015-2016 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
41 2015 Үйлдвэрлэлийн ослын шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
42 2020 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
43 2021 Үр дүнтэй нийгмийн халамжийн системийн чадавх бэхжүүлэх нь Нийгмийн хамгаалал
44 2016 ХАБЭА тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгааны тайлан Хөдөлмөрийн зах зээл
45 2015 Хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрийн төлөв байдал хэрэгжилтийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
46 2018 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа Хүн ам
47 2022 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан нийгмийн халамжийн үр дүнг бэхжүүлэх нь: Монгол улс дахь туслах технологийн хүртээмж Нийгмийн хамгаалал
48 2022 ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙГ ТЭГШ ХАМРУУЛАН СУРГАХ ОЙЛГОЛТ, ХАНДЛАГА, НӨХЦӨЛ БОЛОМЖ” СУДАЛГАА Хүн ам
49 2021 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2021 Нийгмийн хамгаалал
50 2021 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2021- Монгол Улсын нийгмийн даатгалын үзүүлэлт Нийгмийн хамгаалал
51 2021 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2021- Монгол Улсын нийгмийн халамжийн үзүүлэлт Нийгмийн хамгаалал
52 2021 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2021- Монгол Улсын хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдлийн үзүүлэлт Нийгмийн хамгаалал
53 2021 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2021-Монгол Улсын Хүн амын үзүүлэлт Нийгмийн хамгаалал
54 2022 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2022 Нийгмийн хамгаалал
55 2014 Хөдөлмөр эрхлэлт дэх бүтээмжийн нөлөөллийн шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
56 2015 Хөдөлмөр эрхлэлтийн тогтвортой байдлын судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
57 2018 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2017 Нийгмийн хамгаалал
58 2019 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2018 Нийгмийн хамгаалал
59 2020 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2019 Нийгмийн хамгаалал
60 2021 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2020 Нийгмийн хамгаалал
61 2021 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /I улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
62 2020 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /II улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
63 2021 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /II улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
64 2020 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /III улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
65 2021 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /III улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
66 2020 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /IV улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
67 2015 Хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээлэл (2010-2014) Хөдөлмөрийн зах зээл
68 2021 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм I улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
69 2023 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм II улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
70 2021 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм III улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
71 2020 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм III улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
72 2020 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм IV улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
73 2018 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
74 2019 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
75 2021 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
76 2020 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
77 2017 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
78 2022 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа-2022 Хөдөлмөрийн зах зээл
79 2015 Хөдөлмөрийн маргааны шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
80 2015 Хөдөлмөрийн толь бичиг Хөдөлмөрийн зах зээл
81 2014 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
82 2015 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
83 2021 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
84 2017 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
85 2019 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
86 2018 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаанд хийсэн шинжилгээний ажил Хөдөлмөрийн зах зээл