СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2014
Судалгааны нэр: Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2012-2013 оны төгсөгчид)
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа нь үндэсний хэмжээнд төлөөлөх чадвар бүхий томоохон хэмжээний түүвэр судалгаа билээ. Энэ удаагийн судалгаа 2012/2013 оны хичээлийн жилд Их дээд сургууль, коллеж болон Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг төгсөгчдийг хамруулж авч үзсэн. Судалгааны зорилго нь бодлого боловсруулагч нар болон судлаачдыг хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого боловсруулагч нар болон судлаачдыг хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого боловсруулах суурь тоо мэдээллээр хангах болон цаашилбал, төгсөгчдийн ажилгүйдлийн асуудлыг гүнзгийрүүлэн судлахад чиглэгдсэн. Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа хөдөлмөрийн зах зээл дэх залуучуудын төлөв байдал, боловсролын туршлагын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллээр хангах бөгөөд сургууль төгсөгчдийн хөдөлмөрийн зах зээл рүү шилжиж байгаа хөдөлгөөний талаарх мэдээллийг агуулна.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах