СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2015
Судалгааны нэр: Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: "Цалин, хөлсний бүтцийн судалгаа 2015"-ыг цалин хөлсний талаарх мэдээллийг шинэчлэн дэлгэрэнгүй гаргах, цалингийн статистикийг боловсронгуй болгох, ажиллагчдын цалин, орлого, нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшуулал зэргийг нарийвчлан судалж, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ болон бусад цалин хөлстэй холбогдох үзүүлэлтүүдтэй уялдуулан дүгнэлт гаргах, хөдөлмөрийн салбарын бодлого боловсруулагчид болон ААНБ-ын мэдээллийн хэрэгцээнд нийлүүлэх зорилгоор гүйцэтгэлээ.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах