СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2015
Судалгааны нэр: Хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрийн төлөв байдал хэрэгжилтийн судалгаа
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Хөдөлмөрийн судалгааны институт нь "Хамтын гэрээ, Хамтын хэлэлцээрийн төлөв байдал, хэрэгжилт"-ийн судалгааг улсын хэмжээнд анх удаа хийж гүйцэтгэлээ.Тус судалгааны зорилго нь Хамтын гэрээ, Хамтын хэлэлцээр байгуулсан салбар,аж ахуйн нэгж байгууллагын гэрээ хэлэлцээрээр зохицуулж буй хөдөлмөр эрхлэлт - ажлын байрны баталгаа, цалин хөлс, ажил амралтын цаг, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй тэдгээрийн төлөв байдал, хэрэгжилт, үр нөлөөг судлах, хөдөлмөрийн харилцаанд гарч буй асуудлаар бодлого боловсруулагчид, хэрэглэгчдийг шаардлагатай мэдээллээр хангахад оршино.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах