СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2014
Судалгааны нэр: Барометрийн судалгаа
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Энэхүү судалгааны зорилго нь ирэх 12 сарын хугацаанд /2015.01-2015.02/ хөдөлмөрийн зах зээлд хэрэгцээтэй байх ажиллах хүчнийг мэргэжил, салбар, байршил бүрээр тодорхойлон, боловсрол сургалтын, хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого боловсруулагч байгууллагууд болон бусад хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах явдал юм.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах