СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2020
Судалгааны нэр: Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм IV улирал
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт нь Дэлхийн банкны “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-тэй хамтран “Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм”-ыг улирал тутамд нэгтгэн, хэрэглэгчдэд түгээхээр ажиллаж байгаа билээ. Энэ удаагийн тоймд хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдлын мэдээллийг 2020 оны IV улирлын байдлаар нэгтгэлээ.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах