СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2020
Судалгааны нэр: Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Хөдөлмөрийн зах зээлийн ажиллах хүчний богино хугацааны эрэлтийг тодорхойлох ээлжит судалгааны үр дүнгийн тайланг танилцуулж байна. Энэхүү судалгаагаар 2021 оны хөдөлмөрийн зах зээлийн ажиллах хүчний эрэлт буюу хэрэгцээтэй ажиллах хүчний хэмжээг эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар, ажил мэргэжлийн ангиллаар болон бүсээр тодорхойллоо. Судалгаанд ҮСХ-ны Бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй, идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-аас тусгай арга, аргачлалын дагуу түүвэрлэн, хамруулсан бөгөөд үр дүнг түүврийн эх олонлогт тархаан тооцсон болно.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах