СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2014
Судалгааны нэр: Хөдөлмөр эрхлэлт дэх бүтээмжийн нөлөөллийн шинжилгээ
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Шинжилгээний ажлын зорилго нь бүтээмжийн хөдөлмөр эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэн тодорхойлоход оршино. Үнэлгээг 7 салбарын 2001-2013 оны панел тоон өгөгдөлд тулгуурлан хамгийн бага квадратын арга (POLS), санамсаргүй нөлөө бүхий загвар (REM), тогтмол нөлөө бүхий загварын (FEM) тусламжтайгаар STATA програм хангамжийг ашиглан гүйцэтгэж дараах дүгнэлт, судалгааг гаргалаа.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах