СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2021
Судалгааны нэр: Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /III улирал/
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтээс “Монгол Улсын Хөдөлмөрийн зах зээл дэх Ковид-19 цар тахлын нөлөө” шинжилгээний ажлыг улирал тутамд гүйцэтгэж байгаа билээ. Энэ удаагийн шинжилгээний ажлын хүрээнд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч, даатгуулагч, шимтгэлийн орлого, ажилгүйдлийн тэтгэмжийн өөрчлөлт болон ажил хайгч иргэн, бүртгэлтэй ажилгүй иргэн, хөдөлмөрийн эрэлт, нийлүүлэлтийн харьцааны өөрчлөлтийг 2021 оны III улирлын байдлаар бэлтгэн хүргүүлж байна.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах