УРИА ҮГ АЛСЫН ХАРАА ЭРХЭМ ЗОРИЛГО СУРГАЛТ ҮНЭТ ЗҮЙЛ, ЗАРЧИМ Тэгш хү р тээмжтэй үр нөлөө бүхий ажил үй л чилгээг нийгмийн э р х ашгийн төлөө хүргэнэ. Итг э л хүлээ с эн х ариуцла г а С У Д А Л Г АА МАНЛАЙЛ А Л ҮН Э ЛГЭЭ Б а т ал г аажсан, б о дит үн э лгээ Нотолгоонд э лт э д ний ц с эн, үр өгөөжтэй с у р г алт Нотолгоондсуурилсансудалгаа М эргэш с эн, чад в а р лаг х амт о л он С ал б арын хөгжлийн б о д л огын чи г лүүлэгч ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН СУРГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ

Вэб сайт

Итгэл хүлээсэн хариуцлага

Сургалт

Quench satisfying designs to help you stir up emotion and tell a story.

Үнэлгээ

Quench satisfying designs to help you stir up emotion and tell a story.

Судалгаа

Бодит судалгаа оновчтой бодлого