СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2015
Судалгааны нэр: Үйлдвэрлэлийн ослын шинжилгээ
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Шинжилгээний ажлын зорилго нь Монгол Улсын хэмжээнд гарч байгаа үйлдвэрлэлийн ослын тоон мэдээлэлд шинжилгээ хийн, үйлдвэрлэлийн ослын нөхөн төлбөрийн тогтолцоог бусад орнуудтай харьцуулан тодорхойлж, үйдвэрлэлийн ослын нөхөн төлбөрийн тогтолцоог илүү боловсронгуй болгох талаар санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино. Бид МХЕГ-ын үйдвэрлэлийн ослын тоон мэдээллийн санд үндэслэн ҮО-ын тоо болон осолд орсон хүмүүсийн тоог олон үзүүлэлтүүдээр задлан харуулж, зарим үзүүлэлтүүдийг Япон улсын статистик тоон мэдээлэлд харьцуулахын сацуу НДЕГ-ын мэдээллийн санг ашигласан бөгөөд ҮО-ын нөхөн төлбөрийн талаарх холбогдох үзүүлэлтүүдийг бусад улс орнуудтай харьцуулан дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсрууллаа.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах