СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2021
Судалгааны нэр: Үр дүнтэй нийгмийн халамжийн системийн чадавх бэхжүүлэх нь
Судалгааны төрөл: Нийгмийн хамгаалал
Судалгааны товч тайлбар: Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын судалгааны институт нь нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хэрэгжилт, түүний үр нөлөөг судлах, үйлчилгээг сайжруулах санал боловсруулах зорилго бүхий судалгааг тогтмол хийдэг билээ. Бид энэ удаад Азийн Хөгжлийн Банкны МОН9893 техник туслалцааны төслийн багтай хамтран "Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний хэрэгжилт болон хүнсний эрхийн бичиг олгох журамд заасан хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийн хэрэгжилт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны талаарх судалгааг хийж гүйцэтгэн үр дүнгийн тайланг танилцуулж байна.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах