СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2022
Судалгааны нэр: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан нийгмийн халамжийн үр дүнг бэхжүүлэх нь: Монгол улс дахь туслах технологийн хүртээмж
Судалгааны төрөл: Нийгмийн хамгаалал
Судалгааны товч тайлбар: Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны МОН 9893 техник туслалцааны хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам (ХНХЯ)-аас Монгол Улсын нийгмийн халамжийг сайжруулах дөрвөн хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй үнэлгээг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллаж байна. ХНХЯ-аас хүсэлт тавьсны дагуу хийгдсэн сүүлчийн үнэлгээнд өндөр настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан туслах технологийн хүртээмжийг авч үзэж байна.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах