Эрхэм зорилго, чиг үүрэг

Үйл ажиллагааны эрхэм зорилго :

4.2. Үйл ажиллагааны чиглэл :

Институт нь доор дурдсан үйл ажиллагааны чиглэлтэй байна.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны чиглэлийн хүрээнд: