Бидний тухайМонгол Улсын засгийн газрын 2022 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн “Төсвийн байгууллагыг өөрчлөн зохион байгуулах тухай” 251 дүгээр тогтоол, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын дугаар А/150 тушаалаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт байгуулагдсан.
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институтийн Захирлаар Б.Батбаатар томилогдон, хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаа, нийгмийн хамгаалал болон хүн амын хөгжлийн бодлогын судалгаа, шинжилгээ, хийх, хөдөлмөрт бэлтгэх, ур чадвар олгох, мэргэжлийн сургалтын байгууллагуудын сургалтын агуулга, арга зүйг боловсронгуй болгох, бүртгэлжүүлэх, чанарын үнэлгээ, баталгаажуулалт хийх, мэргэшлийн түвшин тогтоох, салбарын албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалт, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох, түншлэгч байгууллагуудад зөвлөн туслах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах ХНХЯ-ны харьяа байгууллага юм.