Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт

Хүн амын судалгааний тоймууд

3'457'548

Хүн амын тоо en

6.6%

Ажилгүйдлийн түвшин en

50.1%

Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин en

18'103

Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо en

1'328'100₮

Дундаж цалин en

386'470

Тэтгэвэр авагчдын тоо en

Copyright © 2024 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт