Хүний нөөцийн стратеги журам

Дүрэм, журам 

 

1. Төсвийн шууд захирагчдын үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

- Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

- Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

- Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

 

2. Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүрэм журам

- Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

- Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

- Менежерийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

 

3. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

- Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

- Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

- Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

 

4. Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах жишиг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

 

5. Төрийн албан хаагчийн анкет ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ