Төсвийн үйл ажиллагаа

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 1 дүгээр сарын 18-ны 17 дугаар тогтоолоор “Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх” журмыг баталсан. Уг тогтоолоор бүх шатны төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн  батлагдсан жилийн төсөв, түүний гүйцэтгэлийг олон нийтэд мэдээлэх харилцааг зохицуулахаар баталсан.

Үүнтэй холбогдуулан төсөв, санхүүгийн ил тод журам, төсвийн байгууллагын орлого, зарлагын маягтыг доорхи холбоосуудаас татан авна уу.

 Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам

 Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журмын хавсралт


Сарын мэдээ


Санхүүгийн тайлан


Аудитын дүгнэлт