Хууль, эрх зүй

Хайлтын хэсэг
x Нийт 67 мөр мэдээ байна.
Акт Хуулийн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Төрөл Үзэх
1 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ 1992-01-16 1992-02-12 Монгол Улсын хууль
2 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ 2006-07-06 2006-11-01 Монгол Улсын хууль
3 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 2012-01-09 2012-05-01 Монгол Улсын хууль
4 ТӨСВИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2011-12-23 Монгол Улсын хууль
5 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2015-06-19 2016-01-01 Монгол Улсын хууль
6 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ 1996-05-27 1996-10-01 Монгол Улсын хууль
7 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ 2005-12-01 2006-02-01 Монгол Улсын хууль
8 АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2020-04-24 2020-12-01 Монгол Улсын хууль
9 ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ 1995-04-17 1995-04-17 Монгол Улсын хууль
10 ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2018-06-21 2018-11-01 Монгол Улсын хууль
11 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ 2011-06-16 2011-06-16 Монгол Улсын хууль
12 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ 2011-06-16 2011-06-16 Монгол Улсын хууль
13 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-12-07 2019-01-01 Монгол Улсын хууль
14 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ 1999-05-14 1999-07-01 Монгол Улсын хууль
15 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ 1994-05-31 1994-05-31 Монгол Улсын хууль
16 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2012-01-19 2012-07-01 Монгол Улсын хууль
17 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ 2011-05-05 2011-05-05 Монгол Улсын хууль
18 ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2020-05-01 2020-06-01 Монгол Улсын хууль
19 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2011-06-17 2011-10-01 Монгол Улсын хууль
20 ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ 2015-06-19 2016-07-01 Монгол Улсын хууль
21 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-11 2017-07-01 Монгол Улсын хууль
22 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ 2008-05-22 2008-05-22 Монгол Улсын хууль
23 ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ 2014-07-01 2015-01-01 Монгол Улсын хууль
24 52 “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай 2020-05-13 2020-05-25 УИХ-ын тогтоол
25 24 Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 2020-08-28 2020-08-28 УИХ-ын тогтоол
26 23 Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай 2020-08-28 УИХ-ын тогтоол
27 29 МОНГОЛ УЛСЫН 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТАЛСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2017-04-14 УИХ-ын тогтоол
28 33 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм) 2019-01-23 2019-01-23 Засгийн газрын тогтоол
29 139 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГААС ОЛГОХ ПРОТЕЗ, ОРТОПЕДИЙН БОЛОН ТУСГАЙ ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ, ЖИШИГ ҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2020-05-27 2021-01-01 Засгийн газрын тогтоол
30 194 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (иргэний хүсэлтийг цахим хэлбэрээр хүлээн авах, шийдвэрлэх) 2020-05-27 2020-05-27 Засгийн газрын тогтоол
31 55 ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХИЙХ БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2015-02-09 2015-02-09 Засгийн газрын тогтоол
32 32 2018 ОНЫГ “ХАРИУЦЛАГЫН ЖИЛ” БОЛГОН ЗАРЛАХ ТУХАЙ 2018-01-31 2018-01-31 Засгийн газрын тогтоол
33 258 ТӨРИЙН АЛБАНЫ САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ 2018-08-22 2018-08-22 Засгийн газрын тогтоол
34 320 ТӨРӨӨС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ 2016-06-13 2016-06-13 Засгийн газрын тогтоол
35 55 ТӨСВИЙН ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫГ ӨӨРЧЛӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ ТУХАЙ 2016-08-24 2016-08-24 Засгийн газрын тогтоол
36 375 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан) 2011-12-28 2011-12-28 Засгийн газрын тогтоол
37 81 ЗАРИМ ЯАМДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2016-09-07 2016-09-07 Засгийн газрын тогтоол
38 89 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам/ 2017-03-15 2017-03-15 Засгийн газрын тогтоол
39 41 ЗААВАР ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар/ 2001-02-26 2001-02-06 Засгийн газрын тогтоол
40 134 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам/ 2001-06-20 2001-06-20 Засгийн газрын тогтоол
41 276 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-07-03 2019-07-01 Засгийн газрын тогтоол
42 472 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-12-25 2020-01-01 Засгийн газрын тогтоол
43 382 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл олгох) 2018-12-19 2019-01-01 Засгийн газрын тогтоол
44 5 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн албан хаагчид шагнал олгох, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, улирлын ажлын үр дүнг үндэслэн мөнгөн урамшуулал олгох) 2019-01-09 2019-01-09 Засгийн газрын тогтоол
45 6 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (нөхөх төлбөр олгох) 2019-01-09 2019-01-09 Засгийн газрын тогтоол
46 7 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (ТАХ-д өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох) 2019-01-09 2019-01-09 Засгийн газрын тогтоол
47 9 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (ТЖАХ-ийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох) 2019-01-09 2019-01-09 Засгийн газрын тогтоол
48 24 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Сургалтын төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам) 2015-01-26 2015-01-26 Засгийн газрын тогтоол
49 68 БОСГО ҮНЭ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг 2013-03-02 2013-03-02 Засгийн газрын тогтоол
50 88 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЦАЛИНГИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 1997-04-02 1997-04-02 Засгийн газрын тогтоол
51 388 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар/ 2006-11-27 2006-11-27 Сангийн яамны сайдын тогтоол
52 352 ТУШААЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /2006 оны 388-т/ 2008-10-09 2008-10-09 Сангийн яамны сайдын тогтоол
53 73 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн/ 2013-03-29 Сангийн яамны сайдын тогтоол
54 234 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ерөнхий гэрээ байгуулах/ 2017-07-04 2017-08-17 Сангийн яамны сайдын тогтоол
55 144 Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах журам, тайлангийн маягт, аргачлал батлах тухай 2020-07-22 2020-08-08 Сангийн яамны сайдын тогтоол
56 166 ЗААВАР, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ээлжийн амралт олгох/ 2000-06-14 2000-06-14 Салбарын сайдын тогтоол
57 77 ТЭТГЭВРИЙГ ХӨНГӨЛТТЭЙ ТОГТООХ ГАЗРЫН ДОР БОЛОН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХОРТОЙ, ХАЛУУН, ХҮНД НӨХЦӨЛД ХАМААРАХ АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2004-05-03 Салбарын сайдын тогтоол
58 55 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам/ 2005-05-05 2005-05-05 Салбарын сайдын тогтоол
59 A/08 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн хөдөлмөрийн дотоод журам 2019-04-12 Институттай холбоотой тушаал, шийдвэр
60 A/03 Албан хэрэг хөтлөлтийн мөрдөх журам 2016-09-30 Институттай холбоотой тушаал, шийдвэр
61 A/05 Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын журам 2016-12-02 Институттай холбоотой тушаал, шийдвэр
62 A/08 Өмч хамгаалах байнгын комиссын ажиллах журам 2016-12-16 Институттай холбоотой тушаал, шийдвэр
63 A/07 Институтийн ажилтны ёс зүйн дүрэм, Ёс зүйн дүрмийг хэрэгжилтийг зохион байгуулах хороо ажиллах,ёс зүйн зөрчлийг хянан шалгаж шийдвэрлэх журам 2016-12-15 Институттай холбоотой тушаал, шийдвэр
64 A/13 Нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг батлах тухай 2017-06-13 Институттай холбоотой тушаал, шийдвэр
65 A/20 Зохион байгуулалтын нэгжийн индекс батлах тухай 2019-08-02 Институттай холбоотой тушаал, шийдвэр
66 A/21 Журам батлах тухай /Дотоод мэдээллийн сүлжээ, компьютор техник хэрэгсэл,интернет,цахим шуудан ашиглах журам / 2019-08-05 Институттай холбоотой тушаал, шийдвэр
67 1 sd Монгол Улсын хууль