СУДАЛГАА

Хайлтын хэсэг
x Нийт 97 мөр мэдээ байна.
Он Судалгааны нэр Судалгааны төрөл
Үзэх
Татах
1 2023 Боловсролын орчин дахь хүүхдийн эрх, хамгааллын судалгаа 2023 мета дата (SPSS) Хүн ам
2 2023 Боловсролын орчин дахь хүүхдийн эрх, хамгааллын судалгаа 2023 Хүн ам
3 2023 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм II улирал 2023 Хөдөлмөрийн зах зээл
4 2023 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм I улирал 2023 Хөдөлмөрийн зах зээл
5 2023 Малчдын орлого, хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа 2023 Нийгмийн хамгаалал
6 2022 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм II улирал 2022 Хөдөлмөрийн зах зээл
7 2022 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа 2022 Хөдөлмөрийн зах зээл
8 2023 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм II улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
9 2023 Survey on pension adequacy and expenditure of single elderlies Нийгмийн хамгаалал
10 2023 Ганц бие ахмад настны тэтгэврийн зарцуулалт, хүртээмжийн судалгаа Нийгмийн хамгаалал
11 2022 Labor market bulletin II quarter Хөдөлмөрийн зах зээл
12 2022 Labor market bulletin I quarter Хөдөлмөрийн зах зээл
13 2022 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2022 Нийгмийн хамгаалал
14 2022 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа-2022 Хөдөлмөрийн зах зээл
15 2022 ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙГ ТЭГШ ХАМРУУЛАН СУРГАХ ОЙЛГОЛТ, ХАНДЛАГА, НӨХЦӨЛ БОЛОМЖ” СУДАЛГАА Хүн ам
16 2022 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан нийгмийн халамжийн үр дүнг бэхжүүлэх нь: Монгол улс дахь туслах технологийн хүртээмж Нийгмийн хамгаалал
17 2022 Монгол улс дахь ур чадварын эрэлт /2022 оны Барометрийн судалгааны Ур чадварын модулийн гол үр дүн/ Хөдөлмөрийн зах зээл
18 2022 Skills demand in Mongolia /Key findings from the Barometer Survey on Labor Market Demand with Additional Module on Skills Demand 2022/ Хөдөлмөрийн зах зээл
19 2021 Labor market bulletin III quarter Хөдөлмөрийн зах зээл
20 2021 Labor market bulletin II quarter Хөдөлмөрийн зах зээл
21 2021 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
22 2021 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2021- Монгол Улсын нийгмийн халамжийн үзүүлэлт Нийгмийн хамгаалал
23 2021 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2021- Монгол Улсын нийгмийн даатгалын үзүүлэлт Нийгмийн хамгаалал
24 2021 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2021- Монгол Улсын хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдлийн үзүүлэлт Нийгмийн хамгаалал
25 2021 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2021-Монгол Улсын Хүн амын үзүүлэлт Нийгмийн хамгаалал
26 2021 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик-2021 Нийгмийн хамгаалал
27 2021 Нийгмийн халамжийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд үзүүлэх Ковид-19 цар тахлын нөлөөллийн шинжилгээ Нийгмийн хамгаалал
28 2021 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
29 2021 Building Capacity for an Effective Social Welfare System Нийгмийн хамгаалал
30 2021 Үр дүнтэй нийгмийн халамжийн системийн чадавх бэхжүүлэх нь Нийгмийн хамгаалал
31 2021 The state of informal employment in Mongolia Хөдөлмөрийн зах зээл
32 2021 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм III улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
33 2021 Монгол Улсын албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдал судалгааны тайлан Хөдөлмөрийн зах зээл
34 2021 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм II улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
35 2021 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /III улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
36 2021 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2020 Нийгмийн хамгаалал
37 2021 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /I улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
38 2021 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /II улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
39 2021 Labor market bulletin I quarter Хөдөлмөрийн зах зээл
40 2021 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм I улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
41 2020 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /II улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
42 2020 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2015-2016 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
43 2020 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
44 2020 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /III улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
45 2020 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /IV улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
46 2020 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2019 Нийгмийн хамгаалал
47 2020 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм III улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
48 2020 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
49 2020 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм IV улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
50 2019 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдэд олгох ортопед болон тусгай хэрэгслийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ Нийгмийн хамгаалал
51 2019 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2015-2016 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
52 2019 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2018 Нийгмийн хамгаалал
53 2019 Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт Хүн ам
54 2019 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
55 2019 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
56 2018 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2017 Нийгмийн хамгаалал
57 2018 Малчдын аж байдлын судалгаа Нийгмийн хамгаалал
58 2018 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаанд хийсэн шинжилгээний ажил Хөдөлмөрийн зах зээл
59 2018 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
60 2018 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа Хүн ам
61 2018 Байнгын асаргаа шаардлагатай болон тэднийг асарч буй иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээ Нийгмийн хамгаалал
62 2018 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
63 2017 Залуучуудын ажилгүйдэл, эдийн засгийн идэвхгүй байдлын судалгаа Хүн ам
64 2017 Ажил олгогчоос ажилтанд тавих шаардлагын судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
65 2017 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ Нийгмийн хамгаалал
66 2017 Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн шинжилгээ - Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт Нийгмийн хамгаалал
67 2017 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
68 2017 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
69 2017 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2015-2016 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
70 2016 ХАБЭА тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгааны тайлан Хөдөлмөрийн зах зээл
71 2016 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
72 2016 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
73 2015 Хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрийн төлөв байдал хэрэгжилтийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
74 2015 Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 95-р конвенцид нэгдэн орох боломжийн шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
75 2015 Хөдөлмөрийн маргааны шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
76 2015 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
77 2015 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
78 2015 Үйлдвэрлэлийн ослын шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
79 2015 Хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээлэл (2010-2014) Хөдөлмөрийн зах зээл
80 2015 Хөдөлмөр эрхлэлтийн тогтвортой байдлын судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
81 2015 Хөдөлмөрийн толь бичиг Хөдөлмөрийн зах зээл
82 2015 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2012-2013 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
83 2015 Мянганы сорилын сангийн техник, мэргэжлийн боловсролын төслийн хүрээнд хийгдсэн хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа - Хэсэг IIБ Барометрийн судалгааны үр дүн Хөдөлмөрийн зах зээл
84 2015 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
85 2014 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2012-2013 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
86 2014 Албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн бүтэц, төлөв байдлын судалгаа - 2013 Хөдөлмөрийн зах зээл
87 2014 Нүүрсний салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн төлөв байдлын судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
88 2014 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
89 2014 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
90 2014 Дунд ба урт хугацааны хөдөлмөрийн эрэлт, нийлүүлэлтийн таамаглал Хөдөлмөрийн зах зээл
91 2014 Жендэрийн шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
92 2014 Хөдөлмөр эрхлэлт дэх бүтээмжийн нөлөөллийн шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
93 2014 Medium to long-term labor supply-demand forecast Хөдөлмөрийн зах зээл
94 2014 Монголын эдийн засгийн олон секторт загвар Хөдөлмөрийн зах зээл
95 2014 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
96 2013 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
97 2011 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл