СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2016
Судалгааны нэр: Барометрийн судалгаа
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Барометрийн судалгааны зорилго нь хөдөлмөрийн зах зээлийн богино хугацааны эрэлтийг тодорхойлж, 2017 онд ажиллах хүчний хэрэгцээг мэргэжил, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар, газар зүйн байршлаар тодруулан, боловсрол сургалтын, хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчид болон судлаачдыг мэдээллээр хангахад оршино. Энэ удаагийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаанд Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг, 21 аймгийн нийт 2433 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хамруулсан нь 2015 оны жилийн эцсийн бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй 64301 ААНБ-ын 3.8 хувь болж байна. Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ын 67.6 хувь буюу 1645 аж ахуйн нэгжийг Улаанбаатар хот, 788 ААНБ-ыг 21 аймгаас түүвэрлэн оролцуулав.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах