СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2016
Судалгааны нэр: ХАБЭА тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгааны тайлан
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: ХАБЭА-н хуулийн хэрэгжилтийн судалгааг ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилт, үр нөлөөг судалж, үр дүнг бодлого боловсруулагчдад нийлүүлэх зорилгоор Монгол Улсын хэмжээнд эрсдэл ихтэй, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөлийн түвшин өндөр Барилга, Боловсруулах үйлдвэрлэл болон Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын хангамжийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 766 ААНБ-ын ажил олгогч, 6037 ажиллагчдыг хамруулан хийж гүйцэтгэлээ.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах