СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2017
Судалгааны нэр: Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2015-2016 оны төгсөгчид)
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Судалгааны зорилго нь их, дээд болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, ажлын байранд зуучлагдаж буй хэлбэр, хугацаа, ур чадварын нийцэл, түүнчлэн ажлын байран дээр тулгарч буй бэрхшээл болон ажилгүй байгаа шалтгаан зэргийг бодитойгоор илрүүлэн, салбарын бодлого боловсруулагчид, их, дээд сургууль, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын шийдвэр гаргагчид, судлаачдыг тоон мэдээллээр хангахад оршино.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах