СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2017
Судалгааны нэр: Залуучуудын ажилгүйдэл, эдийн засгийн идэвхгүй байдлын судалгаа
Судалгааны төрөл: Хүн ам
Судалгааны товч тайлбар: Залуучуудын эдийн засгийн идэвхгүй байдал, ажилгүйдлийн шалтгаан, нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодруулах, тэдгээр залуучуудыг хөдөлмөрийн зах зээлд татан оролцуулахад шаардлагатай байгаа арга замыг тодорхойлоход энэхүү судалгааны зорилго оршино.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах