СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2022
Судалгааны нэр: ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙГ ТЭГШ ХАМРУУЛАН СУРГАХ ОЙЛГОЛТ, ХАНДЛАГА, НӨХЦӨЛ БОЛОМЖ” СУДАЛГАА
Судалгааны төрөл: Хүн ам
Судалгааны товч тайлбар: Судалгааны зорилго нь ерөнхий боловсролын сургууль /цаашид ЕБС/ болон сургуулийн өмнөх боловсролд /цаашид СӨБ/ хамрагдах насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамран сургахад эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын комиссын үүрэг оролцоо, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг судлахад оршино. Судалгааны гол үр дүнгүүдийг тодорхойлбол хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх ойлголт, хандлага бүх оролцогч талуудын хувьд байхгүй, хүртээмжтэй орчин бий болоогүй, салбар комиссын үйл ажиллагаа тодорхой оновчтой бус байгаа ба хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамруулан сургахтай холбоотой гарсан тушаал, журам, шийдвэрүүд хэрэгжихгүй байна.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах