СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2022
Судалгааны нэр: Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа-2022
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Хөдөлмөрийн зах зээлийн ажиллах хүчний богино хугацааны эрэлтийг тодорхойлох ээлжит судалгааны үр дүнгийн тайланг танилцуулж байна. Дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлийн ажиллах хүчний эрэлт буюу хэрэгцээтэй ажиллах хүчний хэмжээг эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар, ажил мэргэжлийн ангиллаар болон бүсээр тодорхойллоо.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах